Numerické analýzy

Výpočty v CAx systémech s využitím metody konečných prvků.

Analysis Job Monitor

V CAx systému Siemens NX se v prostředí Advance Simulation spouští MKP výpočet pomocí funkce Solve. Pokud výpočet proběhne bez chyb lze v Post Processing Navigátoru zobrazit výsledky. V připadě že výsledky zobrazit nejde je zde několik možných chyb.

O dokončení výpočtu je uživatel informován v dialogovém okně Analysis Job Monitor vypsáním Complete za názvem souboru. Tato skutečnost ještě neznamená, že je výpočet v pořádku. Informace o výpočtu je nutné nejprve zobrazit.

Nejčastější chybou je zavření tohoto dialogového okna bez kontroly chyb výpočtu, která se provádí označením řádky s názvem souboru a zobrazením informačního okna.

Výpočet je v pořádku pokud nejsou v informačním okně vypsány žádné chyby nebo varování.

Výpočtový model předepnutého spoje

Předepnutý šroubový spoj v kombinaci s kontaktní úlohou je jednou z nejčastěji se vyskytujících numerických analýz v inženýrské praxi. Pomocí těchto úloh můžeme řešit například odlehnutí spojovaných ploch.

V následujících ukázkách je tato úloha řešena pomocí náhrady šroubu pomocí 1D prvků CBEAM s definovaným průřezem a absolutně tuhých prvků RBE2 nebo RBE3. Jako referenční úloha pak slouží úloha šroubového spoje se šroubem definovaným pomocí 3D prvků.

Z porovnáním deformací jednotlivých náhrad šroubového spoje je patrná podobnost chování prvků RBE3 a spoje modelovaného pomocí 3D prvků.