Numerické analýzy

Výpočty v CAx systémech s využitím metody konečných prvků.

Výpočtový model předepnutého spoje

Předepnutý šroubový spoj v kombinaci s kontaktní úlohou je jednou z nejčastěji se vyskytujících numerických analýz v inženýrské praxi. Pomocí těchto úloh můžeme řešit například odlehnutí spojovaných ploch.

V následujících ukázkách je tato úloha řešena pomocí náhrady šroubu pomocí 1D prvků CBEAM s definovaným průřezem a absolutně tuhých prvků RBE2 nebo RBE3. Jako referenční úloha pak slouží úloha šroubového spoje se šroubem definovaným pomocí 3D prvků.

Z porovnáním deformací jednotlivých náhrad šroubového spoje je patrná podobnost chování prvků RBE3 a spoje modelovaného pomocí 3D prvků.

joomla vector social icons