V CAx systému Siemens NX se v prostředí Advance Simulation spouští MKP výpočet pomocí funkce Solve. Pokud výpočet proběhne bez chyb lze v Post Processing Navigátoru zobrazit výsledky. V připadě že výsledky zobrazit nejde je zde několik možných chyb.

O dokončení výpočtu je uživatel informován v dialogovém okně Analysis Job Monitor vypsáním Complete za názvem souboru. Tato skutečnost ještě neznamená, že je výpočet v pořádku. Informace o výpočtu je nutné nejprve zobrazit.

Nejčastější chybou je zavření tohoto dialogového okna bez kontroly chyb výpočtu, která se provádí označením řádky s názvem souboru a zobrazením informačního okna.

Výpočet je v pořádku pokud nejsou v informačním okně vypsány žádné chyby nebo varování.

Chyby ve výpočtovém modelu

Definice materiálu

Nastran-failed-to-write

Každá objemová síť musí mít ve výpočtovém modelu vždy definovaný materiál. Jedinou výjimkou je případ kdy síť dědí materiál přiřazený v CAD modelu.

Pokud není materiál definován je po spuštění výpočtu (Solve) vypsána chybová hláška "Failed to Write and Solve, see info window for details". Detaily o chybě jsou vypsány do informačního okna.

NX-error-material

V informačním okně lze zjistit, které sítě nemají přiřazený materiál. V našem příkladu existují v modelu dvě sítě bez materiálu ("3d_mesh(1)" a 3d_mesh(2) v kontejneru "ocel".

Problém opravíme přepnutím se do prostředí přípravy výpočtového modelu (*.fem) a doplněním materiálu do fyzikální vlastnosti patřičného kontejneru.

Po opravení problému opět spustíme výpočet v prostředí definice okrajových podmínek (*.sim). Příkaz Solve pod pravým tlačítkem na konkrétním řešení (např. Solution 1).

 

Chyby v definici okrajových podmínek

Úloha není staticky určitá

Nastran-error-message-9137

Pro úspěšné vyřešení úlohy lineární statiky (SOL 101) musí být definovány okrajové podmínky tak aby byl výpočet staticky určitý. Jednotlivý tělesům musí být tedy odebrány všechny stupně volnosti.

V případě, že není úloha staticky určitá neproběhne výpočet úspěšně a po zobrazení informačního okna je zobrazena chyba "FATAL MESSAGE 9137".

Tento problém je nutné odstranit doplněním okrajových podmínek, které zajistí statickou určitost řešené úlohy.